Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Stadgar för OFFERDALSVIND ekonomisk förening.§ 1 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att i egen regi producera miljövänlig energi. Medlemmarna deltar i verk-
samheten som konsumenter.

§ 2 Föreningens firma
Föreningens firma är OFFERDALSVIND ek. för.

§ 3 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 4 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Offerdal, Krokoms kommun.
(Reviderad genom beslut 29 maj och 7 juli 2003)

§ 5 Insats
Varje ny medlem, fr o m maj 2015, skall delta med minst tre insatser.
Insatsen lyder på det belopp föreningsstämman fastställer, dock lägst 100 kr
och högst 4.100 kr. Insatserna betalas kontant, på sätt och inom tid som
styrelsen beslutar.
Om föreningens ekonomi så tillåter kan insatsbeloppet nedskrivas efter
beslut av ordinarie föreningsstämma.
Överinsatser återbetalas utan skriftlig rekvisition från medlemmarna.
(Reviderad på årsmötet 2015)

§ 6 Medlemskap
Till medlem antas varje fysisk och juridisk person inom Sverige som kan
väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra
till förverkligandet av föreningens ändamål.
Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen.
(Reviderad på årsmötet 2015)

§ 7 Årsavgift
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Årsavgiften får
inte överstiga 300 kr för fysisk person och 1.000 kr för juridisk person.

§ 8 Överlåtelse av andel (insats)
Medlem som överlåtit sin andel (insats) skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Den som genom överlåtelse förvärvat medlems insats, skall ansöka om inträde i
föreningen inom sex månader.

§ 9 Utträde
Uppsägning till utträde skall vara skriftlig. Uppsägning skall vara styrelsen till-
handa senast den 30 november för att utträde skall kunna ske vid samma
kalenderårs utgång. Vid senare uppsägning sker utträde först vid nästa kalenderårs
utgång.
Om medlem överlåtit sina andelar till annan sker utträde samtidigt som för-
värvaren övertar andelen, om denne är medlem, respektive när medlemsskap
beviljas när förvärvaren inte är medlem.

§ 10 Återbetalning av insatser
Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, på
begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter ut-
trädet, tillfaller insatsen föreningen och överföres till reservfonden.
Medlem skall dock i första hand överlåta sina andelar till annan person som är
eller kan antas som medlem.

§ 11 Uteslutning av medlem
Medlem som motarbetar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan på
förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem förlorar
genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald medlemsinsats.

§ 12 Föreningens organ
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämman
2. Föreningsstämmans valberedning
3. Föreningsstyrelsen
4. Revisorerna

§ 13 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma äger rum senast under april månad. På stämman skall
följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.
5. Framläggande av årsredovisningen för föreningen.
6. Framläggande av revisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.
9. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott enligt den fast-
ställda balansräkningen.
10. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av
stadgeenligt väckta motioner.
11. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 7.
12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.
13. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 17.
14. Val av revisorer och suppleant enligt § 20.
15. Val av valberedning enligt § 16.
16. Övriga frågor.

§ 14 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas, om styrelsen, revisorn eller 1/10-del av med-
lemmarna så begär. Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål
stämman skall hållas. Inom 14 dagar från det att sådan begäran inkommit skall
styrelsen utfärda kallelse.

§ 15 Kallelser och meddelanden
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen per brev eller E-post
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie stämma.
Och tidigast sex veckor och senast två veckor före extra stämma.
Ärenden utöver ordinarie ärenden enligt stadgarnas § 13 skall anges i kallelsen.
Övriga meddelanden till medlemmarna kan ske via annons eller E-post.
(Ändrad 2018)

§ 16 Valberedning
Ordinarie föreningsstämma väljer valberedning bestående av tre ledamöter och
en suppleant för tiden fram till nästa ordinarie stämma hållits.
Valberedning skall föreslå ordförande samt övriga kandidater till styrelsen,
samt revisorer med suppleant. Föreningsstämmans valberedning skall lämna
förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den skall beakta att styrelsen bör vara
allsidigt sammansatt.

§ 17 Styrelsen
Styrelsen består av lägst fem och högst elva ledamöter, vilka väljes av förenings-
stämman. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen
skall ha inom den givna ramen.
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande på ett år. I övrigt konstituerar
styrelsen sig själv. Övriga ledamöters mandattid är två år. Första året
väljs halva antalet ledamöter på en mandatperiod av ett år.
För styrelsens ledamöter väljs lägst två eller högst tre suppleanter för ett år i
sänder. De inträder i styrelsen, då ordinarie ledamot avgått eller är förhindrad att
delta i styrelsen. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.

§ 18 Sammanträden och protokoll
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är
närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter
är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsens protokoll skall justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.
Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt.

§ 19 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning.

§ 20 Revisorerna
För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper väljer
den ordinarie stämman inom eller utom föreningen två revisorer samt två
suppleanter.
Revisorernas och suppleantens mandattid är ett år.
Vid valet skall bestämmelserna om jäv för revisorer i lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar 8 kap. 7 § beaktas.

§ 21 Revisionen
Revisionen skall verkställas enligt god revisionssed och enligt föreningslagens
föreskrifter. Revisionen skall vara verkställd och berättelse avgiven före utgången
av mars månad.
Om revisorn har något att anmärka mot styrelsens, eller en enskild styrelseleda-
mots förvaltning, skall den som anmärkningen riktas mot, i god tid före stämman
upplysas om anmärkningens innehåll och beredas tillfälle att skriftligen yttra sig.

§ 22 Räkenskapsavslutning
Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. Vid räkenskapsavslutning skall till-
gångar och skulder värderas enligt god redovisningssed.
Räkenskaperna skall vara revisorn tillhanda senast den 15 februari.
Styrelsen skall senast 15 mars, dock minst en månad före ordinarie förenings-
stämma, avlämna sin årsredovisning till revisorn.

§ 23 Motioner
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall
lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 31 januari. Motionen skall
vara undertecknad av motionären.

§ 24 Beslut vid föreningens stämmor
Stämmans beslut utgörs av den mening, som har fått mer än hälften av de avgivna
rösterna, såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver
större röstmajoritet. Vid val anses den vald, som har fått de flesta rösterna. Vid
lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och vid val genom lottning.
Om någon så begär, skall val förrättas genom sluten röstning.

§ 25 Ekonomiskt ansvar
För föreningens förpliktelser ansvarar medlem endast med betald insats samt för-
fallet men ännu ej betalt insatsbelopp.

§ 26 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker enligt bestämmelserna om stadgeändring i lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar.

§ 27 Grunder för fördelning av överskott
Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder och turordning.
- avsättning till reservfonden enligt reglerna i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar,
- ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut,
- återbäring i förhållande till gjorda inköp,
- styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst bestämt ändamål,
- överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning.
Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna.

§ 28 Föreningens upplösning
Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, skall av behållna tillgångar
först medlemsinsatserna återbetalas. Vad som därefter återstår skall fördelas
mellan medlemmarna i förhållande till deras insatser vid tidpunkten för likvi-
dationsbeslutet.

§ 29 Övrigt
I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.